Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma pod nazwą  Unitech Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie (67-300), ul. Przejazdowa 1A, zwana- dalej również jako Unitech, zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Unitech Okna.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unitech Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie (67-300), ul. Przejazdowa 1A, tel. +48 668 133 782, e-mail: sekretariat@unitechokna.pl
  Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: sekretariat@unitechokna.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, realizacji zamówień.
  Powyższe oznacza, że Unitech Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
    a)    w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
    b)    w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
    c)    w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmioty świadczące na rzecz Unitech Sp. z o.o. obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Unitech Sp. z o.o. obsługę informatyczną, firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru, firmy świadczące usługi montażowe, serwisowe, reklamacyjne, jak również hurtownie, dystrybutorzy, organy publiczne (US).

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@unitechokna.pl

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

 8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.